"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 4. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 4. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 4. konkursa

NOLIKUMS

 Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Ērgļu novada dome.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 2 lapas, 12. lieluma burtiem

      1. „Braki – viena no Latvijas svētvietām.” (L. Volkova.)

      2. Dižās Braku liepas stāsts.

      3. „Dzīvot ir savas iedzimtās dāvanas attīstīt līdz augstākai pilnībai.” (R. Blaumanis.)

      4. „Labāku dzīvi var sajust, ja to uztver ar humoru.” (R. Blaumanis.)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 4 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Māte R. Blaumaņa dzīvē un daiļradē.

      2. „Sastapšanās ar Brakiem ir ļoti dziļa sastapšanās ar R. Blaumani.”(L. Volkova.)

      3. „Dzīve ir avots, no kura mums izverd daudz skaidra prieka.”(R. Blaumanis.)

      4. „Īstā laime ir pieticība.” (R. Blaumanis.)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2008. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski,

      e-pasts: braki2@inbox.lv , norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R.Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, Madonas rajons,

       LV – 4840

Kontakttālrunis: 26388629, 4871569, 26406289

Darbu vērtēšana: Darbus vērtē Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izveidotā vērtēšanas komisija.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Zinta Saulīte – R.Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „R.Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija: Anna Kuzina – R.Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja

      Mārīte Breikša – Madonas rajona latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

      Dace Zvirgzdiņa - Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

      Sanita Dāboliņa – filoloģe, uzņēmēja

Apbalvošana 2008. gada 6. decembrī Ērgļu saieta namā

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

      1. vieta – 75 lati                                                          1. vieta – 100 lati

      2. vieta – 50 lati                                                          2. vieta – 75 lati

      3. vieta – 35 lati                                                          3. vieta – 50 lati

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite