"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi Zīmējumu konkurss

Vizuālo darbu konkursa "Blaumaņa brīnumzālītes" nolikums

                                                                                     APSTIPRINĀTS
                                                                                Ar Latvijas Nacionālā kultūras centra
                                                                                  2013.gada 2.janvāra rīkojumu Nr.1
Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes”
nolikums

 


                                               I. Vispārīgie jautājumi


1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss „Blaumaņa brīnumzālītes” (turpmāk– Konkurss).
2. Konkurss tiek rīkots, atzīmējot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, kas iekļauta arī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (turpmāk- UNESCO) svinamo dienu kalendārā 2012.-2013.gadam. R.Blaumanis (1863–1908) ir viens no spilgtākajiem latviešu rakstniekiem. Viņa populārāko darbu vidū ir lugas „Skroderdienas Silmačos” un „Indrāni”, dzejolis „Tālavas taurētājs” un pasaka bērniem „Velniņi”. Pēc vairāku rakstnieka darbu motīviem ir uzņemtas kinofilmas „Rūdolfa mantojums”, „Salna pavasarī”, „Purva bridējs”, „Īsa pamācība mīlēšanā”, „Nāves ēnā”, animācijas filma „Velniņi”.
3. Konkursa mērķi:
3.1. rosināt bērnu un jauniešu interesi par R.Blaumaņa literārajiem darbiem, apzināt savas nacionālās kultūras bagātības;
3.2. veicināt bērnos un jauniešos radošu pašizteiksmi;
3.3. sekmēt sadarbību starp izglītības iestādēm un kultūras institūcijām;
3.4. radīt pieredzes apmaiņas iespēju bērniem, pedagogiem un māksliniekiem.
4. Konkursu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Ērgļu Mākslas un mūzikas skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, R.Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un Ērgļu novada pašvaldību.
5. Konkursa rezultātā tiek izveidota ceļojoša izstāde. Izstādes norises laiks: no 2013.gada marta līdz decembrim. Izstādes norises vietas: Latvijas bibliotēkas, mākslas skolas, izstāžu zāles un citas iestādes, kurās 2013.gadā notiks R.Blaumaņa 150.gadadienai veltīti pasākumi.
6. Konkursa norises laiks: no 2013.gada 2.janvāra līdz 20.februārim.

 


                                          II. Konkursa saturs un nosacījumi
7. Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam R.Blaumaņa literārajam darbam.
8. Konkursa tēma: trīs „brīnumzālītes”, kas sastopamas R.Blaumaņa darbos. Tās ir mīlestība, smiekli un darbs. Ja kādas no tām dzīvē ilgstoši pietrūkst, rodas nesaskaņas, nelaimes un trūkums. Konkursa dalībnieki aicināti iedziļināties R.Blaumaņa daiļradē un varoņu pārdzīvojumos, atspoguļot „brīnumzālītes” vizuālajos darbos.
9. Konkursā iesniedzamas ilustrācijas R.Blaumaņa darbiem atbilstoši šādiem nosacījumiem:
a. ilustrācijas tehnika pēc dalībnieka izvēles (zīmējums, gleznojums, grafika);
b. darba formāts: A4.
10. Konkursa dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem.
11. Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.
10. Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek izsniegti.
11. Darbu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 20.februāris (pasta zīmogs). Adrese: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pils laukumā 4, Rīgā, LV -1365, ar norādi – „R. Blaumaņa vizuālo darbu konkursam”. Kontaktpersona: Ilze Kupča, tālr.: 67322234, e-pasts: Ilze.Kupca@knmc.gov.lv
12. Pie darba apakšējās malas labajā stūrī jāpielīmē atlokāma vizītkarte atbilstoši 1.pielikumam.

                                             III. Konkursa darbu vērtēšana
13. Konkursa darbus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir Latvijas Nacionālā kultūras centra, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” pārstāvji.
14. Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:
14.1. 1.grupa – dalībnieki no 10 līdz 12 gadiem;
14.2. 2.grupa – dalībnieki no 13 līdz 15 gadiem;
14.3. 3.grupa – dalībnieki no 16 līdz 18 gadiem.
15.Vērtēšanas kritēriji:
15.1. vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
15.2. literārā darba izvēles motivācija un vizuālā darba pamatojums;
15.3. izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums.
16. Darbu vērtēšana notiek līdz 2013.gada 28.februārim. Konkursa rezultāti tiek publiskoti divu nedēļu laikā kopš darbu izvērtēšanas Latvijas Nacionālā kultūras centra un R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” interneta mājas lapā.
IV. Apbalvošana
17. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana notiks 2013.gada 12.aprīlī, Ērgļos, R.Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” un Ērgļu Saieta namā.

                                                                                                              1. pielikums
Vizītkartes noformējums
1. Darba apakšējās malas labajā stūrī pielīmē atlokāmu vizītkarti, kurā norādīts:
1.1. autora vārds, uzvārds, vecums;
1.2. skola, adrese, tālrunis, e-pasts, pedagoga vārds, uzvārds;
1.3. mākslas darba nosaukums, tēmas izvēle (no trīs dotajām);
1.4. neliels darba apraksts:
1.4.1. R.Blaumaņa izvēlētā darba nosaukums;
1.4.2. pamatojums, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma un literārais darbs.
2. Vizītkarti vēlams noformēt datordrukā:

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite