"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 7. konkurss

R.Blaumaņa literārās prēmijas 7. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 7. konkursa

NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Muzeja priekšmets stāsta.
  2. Ja es būtu …………. (kāds no R. Blaumaņa darbu tēliem).
  3. „Māmiņ, mīļo māmiķīti,/ Nāc un paskaties tu ar…” (R.Blaumanis)

 

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Ģimenes tēlojums R. Blaumaņa prozā vai dramaturģijā.
  2. R.Blaumanis un laikabiedri (K.Skalbe vai J.Poruks, vai J.Akuraters,  vai Aspazija,   vai J.Jaunsudrabiņš u.c.).
  3. „Ceļš iet caur pasauli uz debesīm.” (R.Blaumanis)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2011. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26388629, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja

      Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Sanita Dāboliņa – Ērgļu arodvidusskolas direktora vietniece

      Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

Apbalvošana 2011. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                   10. – 12. klase

                1. vieta – 50 lati                            1. vieta – 70 lati

                2. vieta – 35 lati                            2. vieta – 50 lati

                3. vieta – 20 lati                            3. vieta – 30 lati

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite