"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

"Braku" muzeja pētnieciskais darbs

"Braku'' muzejā līdzās darbam ar apmeklētājiem un pasākumu organizēšanu notiek arī zinātniski pētnieciskais darbs, kas saistīts ar R. Blaumaņa personības un daiļrades, "Braku" māju un Ērgļu pagasta kultūrvēstures izpēti. Ir tapušas vairākas grāmatas. Annas Kuzinas veidotās - "Blaumanis tuvplānā", "Blaumaņu pavārgrāmata", "Reiz Ērgļos", "Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca". Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas sakārtotās - "Blaumaņu dzimtas līkloči", "Blaumanis. Braki. Mājas", ""Brakos" ir varen jauki", "Blaumaņa tēlu pasaulē", "Teātris Blaumaņa zīmē", "Ērgļu novads skan" u.c.
Ir veikti pētījumi par Ērgļu pagasta rakstniekiem un izveidoti video raidījumi - "Jānim Grotam -120", "Dzejniecei Zinaīdai Lazdai - 120". Godinot ilggadējo muzeja vadītāju Annu Kuzinu, par viņu ir izveidota video prezentācija.
Ir veidoti pētījumi saistībā ar R. Blaumani mākslā, par rakstnieka saistību ar Jāni Jaunsaudrabiņu.
Video prezentācijas ir tapušas sadarbībā ar apvienību "Mana Filmu Studija".

Video raidījums "R. Blaumaņa dzīves un darba vietas"

2023. gads aizritēja Rūdolfa Blaumaņa 160. jubilejas zīmē. “Braku” muzejs sadarbībā ar apvienību “Mana Filmu Studija” visa gada garumā strādāja pie video raidījuma saistībā ar Blaumaņa dzīves un darba vietām. Galvenā nozīme, protams, ir “Brakiem” un Ērgļiem, par kuriem stāsta muzeja vadītāja Zinta Saulīte un ārste Aina Braķe. Par laiku Annas Rubīnas meiteņu privātskolā paldies skolotājai Daigai Zamarinai. Par Kokneses periodu interesanti un atraktīvi pastāstīja tūrisma speciāliste Lauma Āre. Par dažādajām dzīvesvietām Rīgā paldies J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzeja speciālistei Maijai Laimītei. Vērtīgas atziņas R. Blaumaņa daiļradē saskata teātra zinātnieks Jānis Siliņš, režisore Māra Ķimele, aktrises Indra Burkovska un Inese Ramute. Par Pēterburgas nozīmi rakstnieka dzīvē savs skatījums un stāsts literatūrzinātniecei Līvijai Volkovai. Par Takaharju sanatoriju Somijā, kur noslēdzās R. Blaumaņa mūžs un kur 1988. gadā viņam atklāts piemiņas cilnis, atmiņas ritina rakstniece Māra Zālīte.
Ir sanācis apjomīgs un vērtīgs materiāls – vairāk nekā stundu garš, bagāts ar faktiem, notikumiem un katra runātāja attieksmi un atziņām. Lai video raidījums ir kā dāvana rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 161. dzimšanas dienā!
Lasīt vairāk...

Dzejniecei Zinaīdai Lazdai - 120!

Dzejniecei Zinaīdai Lazdai (1902–1957) 2022. gadā aprit 120 gadi. „Braku” muzejs sadarbībā ar apvienību „Mana Filmu Studija” ir izveidojis jubilejas raidījumu, kuru caurvij „Braku” muzeja vadītājas Zintas Saulītes veidotais Z. Lazdas dzīvesstāsts. Interesantus faktus pastāsta ilggadēja Madonas muzeja literatūras sektora vadītāja un novadpētniece Dace Zvirgzdiņa, skolotājas Mārīte Breikša un Indra Rone, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate, Jumurdas bibliotēkas vadītāja Agita Opincāne. Lasīt vairāk...

Annas Kuzinas piemiņai

Anna Kuzina – ilggadēja „Braku” muzeja vadītāja, novadpētniece, grāmatu autore, vispusīga un radoša personība. Viņas dzīve aizritēja nemitīgā darbā un kustībā, tomēr slimība arvien vairāk atņēma spēkus un enerģiju, līdz 2021. gada 2. jūlijā aprāvās Annas mūžs. Taču viņa joprojām dzīvo mūsu atmiņās, labajos darbos un uzrakstītajās grāmatās. Anna Kuzina ir mūsējā, ērglēniete, mūsu lepnums un dārgums. Lasīt vairāk...

Jānim Grotam - 120

2021. gada 9. februārī dzejniekam Jānim Grotam 120 gadu jubileja. "Braku" muzejs sadarbībā ar apvienību "Mana Filmu Studija" ir izveidojis raidījumu par Jāni Grotu, kurā dzirdēsiet Ilgoni Bērsonu, Guntaru Raču, Līgu Blauu, Māri Olti, Mārīti Breikšu, Ināru Strazdiņu, Ilzi Strazdiņu, Mārīti Ostrovsku, Zintu Saulīti. Paldies Ērgļu vidusskolas skolēniem par dzejoļiem un Ērgļu PII "Pienenīte" par laba vēlējumiem! Paldies Ievai Vilnītei un Aivim Masaļskim par izjustajām "Vēstulēm Solveigai"! Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja! Aiziesim uz kapu kalniņu un aizdegsim katrs savu svecīti, lai kopā sanāk 120 spožas liesmiņas! Lasīt vairāk...

A. Kuzinas pētījums "R. Blaumanis un tēlotāja māksla"

Daudzi izcili latviešu mākslinieki ir attēlojuši rakstnieku Rūdolfu Blaumani dažādos mākslas darbos – gleznās, zīmējumos, krūšutēlos, skulptūrās, pieminekļos. Rakstnieka portretus veidojuši J. Rozentāls, A. Štrāls, A. Stankevičs, R. Kasparsons u.c. R. Blaumaņa attēla zīmējumi ir atspoguļoti grāmatās un uz to vākiem. Portreti izmantoti pastkartēs un atklātnēs. R. Blaumanis, strādādams kā žurnālists, aktīvi darbojās satīriskajos pielikumos. Rakstnieka šaržus ir veidojuši V. Danšins, J. Rozentāls, J. Grosvalds, S. Vidbergs. Pieminekļu un skulptūru autori – B. Dzenis, T. Zaļkalns, G. Šķilters, A. Voitkāns, I. Dobičins, V. Zeile, O. Skarainis, J. Zariņš. Lasīt vairāk...

Grāmata „Teātris Blaumaņa zīmē”

Grāmatas „Teātris Blaumaņa zīmē” atvēršanas svētki notika 2015. gada 23. oktobrī Ērgļos. Izdevuma sakārtotājas – Zinta Saulīte un Mārīte Breikša. Grāmatā ir apkopota informācija par teātra spēlēšanas tradīcijām Ērgļu novadā – Jumurdā, Vējavā, Sausnējā, Liepkalnē, Katrīnā un Ērgļos; materiāli un atmiņas par „Braku” muzeja sadarbību ar Latvijas teātriem, kā arī publicēti R. Blaumaņa konkursu skolēnu darbi par rakstnieka darbu iestudējumiem. Grāmatā ir bagātīgs fotogrāfiju klāsts. Izdevums iespiests tipogrāfijā SIA „Erante”. Lasīt vairāk...

R. Blaumanis un J. Jaunsudrabiņš

Prezentācijas materiāls sagatavots konferencei „Baltajai grāmatai – 100”, kas notika 2014. gada 5. decembrī Neretā. Rakstnieku – Jāņa Jaunsudrabiņa un Rūdolfa Blaumaņa – dzīvē un daiļradē ir daudz kopīgā un at-šķirīgā. Abi ir uzauguši laukos, mācījušies un strādājuši Rīgā, darbojušies žurnālistikā. Rakstniecības ceļš katram veidojas savs. R. Blaumanis kļūst par psiholoģiskā reālisma pārstāvi latviešu literatūrā, J. Jaunsudrabiņš – romantisma. Tā kā R. Blaumanis bija 14 gadus vecāks, tad J. Jaunsudrabiņa izaugsmē un pilnveidē liela nozīme ir pieredzējušā dramaturga padomam un ieteikumiem. Lasīt vairāk...

Grāmata "Blaumanis. Braki. Mājas"

2014. gads ir R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” 55. jubilejas gads. Māju vēsture ir krietni senāka – 1811. gadā „Braki” pirmo reizi minēti dokumentos. Blaumaņi kā rentnieki te ienāca 1868. gada pavasarī.
„Braki” un Rūdolfs Blaumanis ir nedalāmi jēdzieni. Rakstnieks bija māju dvēsele, tās kopējs un sargātājs. Grāmata ir veltījums „Brakiem” un cilvēkiem, kas šo vietu no sirds ir iemīlējuši un palīdzējuši muzejam augt un attīstīties. Izdevums dod ieskatu „Braku” māju vēsturē, muzeja tapšanā. Tās ir cilvēku atmiņas un stāsti, tie ir gadu ritumā savāktie materiāli.
R. Blaumanim „Braki” bija mīļās un jaukās mājas, tāpat arī katram cilvēkam ir vieta uz pasaules, kur viņš jūtas vislabāk, kur ir vispatiesākais un īstākais, kur mīt viņa ģimene un tuvie cilvēki.Grāmatā ir lasāmi skolēnu domraksti, pārdomas par R. Blaumani un „Brakiem”, un savām mājām. Lasīt vairāk...

Ieskats īsfilmā „Braki gadalaikos”

Filmā redzami notikumi un pa- sākumi muzejā, kuros apmeklē- tājiem ir iespējams piedalīties visa gada garumā - gan rosīgās ikgadējās pavasara talkas, gan Līgo dienas jautrās un atraktīvās teātra izrādes un līgošana Jāņ- kalniņā, gan dažādas tematiskās muzejpedagoģiskās program- mas un daudzi citi pasākumi. Mums ir liels prieks par to, ka R. Blaumaņa literārās prēmijas 6. konkursa noslēguma pasāku- ma dalībniekiem - skolēniem ļoti patika viens no īsfilmas sižetiem - "Velniņu darbi un nedarbi" un ka dažu skolēnu vecāki bija ieradušies uz šo konkursu, tieši īsfilmas pirmiz- rādes mudināti, ka arī novada amatpersonas un viesi no apkārtējo novadu muzejiem ļoti atzinīgi novērtēja mūsu darba rezultātu un vēlēja veiksmi turpmākajām radošajām idejām! Liels paldies visiem! Lasīt vairāk...
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite