"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 5. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 5. konkursa

NOLIKUMS

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Ērgļu novada dome.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 2 lapas, 12. lieluma burtiem

      1. Viena diena ar R. Blaumani.

      2. Bērni un pusaudži R. Blaumaņa darbos.

      3. Mana saruna ar R. Blaumaņa velniņiem.

            10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 4 lapas, 12. lieluma burtiem

1. Ja esi ienācis Brakos...

      2. Gadalaiki R. Blaumaņa dzīvē un daiļradē.

      3. Mūsdienu Kristīnes stāsts R. Blaumanim.

      4. Tālavas taurētājs sauc...

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2009. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski,

      e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 26388629, 4871569, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija: Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja

      Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

      Sanita Dāboliņa – filoloģe, uzņēmēja

Apbalvošana 2009. gada 5. decembrī Ērgļu saieta namā

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

                1. vieta – 50 lati                                                          1. vieta – 70 lati

                2. vieta – 35 lati                                                          2. vieta – 50 lati

                3. vieta – 20 lati                                                          3. vieta – 30 lati

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite